Close

Panchayat Directory

List of Panchayat Halqas of District Anantnag
S.No Name of District Name of the Block Panchayat  No Name of Panchayat Halqa No. of Panch Constituencies
1 Anantnag B-01 Achabal PH-01 Akingam A 7
2     PH-02 Akingam B 9
3     PH-03 Badoora Sahiabad 7
4     PH-04 BB NOWAGAM 7
5     PH-05 BB Nowgam A 7
6     PH-06 Brakpora 9
7     PH-07 Brenty A 9
8     PH-08 Brenty B 7
9     PH-09 C.S.Pora 9
10     PH-10 Damhal 9
11     PH-11 Gopalpora A 9
12     PH-12 Gopalpora B 7
13     PH-13 H.Tooru 11
14     PH-14 Hardpora 7
15     PH-15 IMOOH 7
16     PH-16 Issoo 7
17     PH-17 Kadpora 7
18     PH-18 Kawarigam 7
19     PH-19 Khundoora 11
20     PH-20 Magrapora 9
21     PH-21 Mohripora 7
22     PH-22 Shelipora 7
23     PH-23 Sundoo 7
24     PH-24 TAILWANI  7
25     PH-25 Tailwani A 7
26     PH-26 Thajiwara 7
27     PH-27 Trapoo 9
28 Anantnag B-02 Anantnag PH-01 Anzwalla 7
29     PH-02 Aung 7
30     PH-03 Batengoo 9
31     PH-04 Bon Dialgam 9
32     PH-05 Chee 7
33     PH-06 Chichripora 9
34     PH-07 Danter 7
35     PH-08 Donipawa 7
36     PH-09 Kamad 9
37     PH-10 KANJIGUND 7
38     PH-11 Khandiphari  7
39     PH-12 Matipora 7
40     PH-13 Mirgund 9
41     PH-14 Monghall 7
42     PH-15 Muniwara 7
43     PH-16 Peth Dialgam 9
44     PH-17 Ruhoo 9
45     PH-18 Shamsipora 9
46     PH-19 Shoul 7
47     PH-20 Sofigund 7
48     PH-21 T.B Shah  9
49     PH-22 Uranhall A 7
50     PH-23 Utersoo 7
51     PH-24 Wanihama 7
52 Anantnag B-03 Bijbehara PH-01 Adder 7
53     PH-02 Arwani A 7
54     PH-03 Arwani B 7
55     PH-04 Dupatyar 7
56     PH-05 G.B.Khalil 7
57     PH-06 GUREE 7
58     PH-07 H.P BAgh 9
59     PH-08 H.P Taweela 9
60     PH-09 JABLIPORA A 7
61     PH-10 Jablipora B 7
62     PH-11 K.Teng A 7
63     PH-12 K.Teng B 7
64     PH-13 Katoo 7
65     PH-14 KRANDIGAM 9
66     PH-15 Loktipora 11
67     PH-16 Marahama A 7
68     PH-17 Marahama B 7
69     PH-18 Marahama C 7
70     PH-19 Panchpora 7
71     PH-20 Pazalpora  7
72     PH-21 Semthan 7
73     PH-22 Sether 7
74     PH-23 Shalgam 7
75     PH-24 Thajiwara 7
76     PH-25 Veeri 7
77     PH-26 Waghama Bala 9
78     PH-27 Waghama Payeen 9
79     PH-28 Wapzan 7
80     PH-29 Loktipora Hafizabad 7
81     PH-30 Rakhi Hassanpora 7
82 Anantnag B-04 Breng PH-01 Adhall 9
83     PH-02 ADIGAM 9
84     PH-03 Ahlan Bala  7
85     PH-04 Ahlan Gadole (Ratherpora) B 7
86     PH-05 Ahlan Payeen 7
87     PH-06 Chree 7
88     PH-07 Devalgam 7
89     PH-08 Frehmoo 7
90     PH-09 Gadole A 7
91     PH-10 Gadole C  7
92     PH-11 Halpora  7
93     PH-12 Irkumoo 7
94     PH-13 Kehripora  7
95     PH-14 Loher 11
96     PH-15 Magam  Bund B 7
97     PH-16 Magraypora 7
98     PH-17 Nagam 7
99     PH-18 Panzgam 9
100     PH-19 Senzi B 7
101     PH-20 Soaf (Kungamnag)C 7
102     PH-21 Soaf A 9
103     PH-22 Soaf B 7
104     PH-23 Sundbrari A 7
105     PH-24 Sundbrari B 9
106     PH-25 Takiya Magam A 11
107     PH-26 Wandevalgam-B(Gohan) 7
108     PH-27 Wangam A1 9
109     PH-28 Wangam A2 (Soyan)  7
110     PH-29 Wangam- C(Vailoo) 7
111     PH-30 Zalangam 11
112 Anantnag B-05 Chittergul PH-01 Aho Paison 7
113     PH-02 Brah-A 7
114     PH-03 Brah-B 7
115     PH-04 Brimmer 7
116     PH-05 Chaklipora 7
117     PH-06 Cheerpora 7
118     PH-07 Chittergul-A 7
119     PH-08 Chittergul-B 7
120     PH-09 Chittergul-C 7
121     PH-10 Chowgam 7
122     PH-11 Deetho-A 7
123     PH-12 Deetho-B 7
124     PH-13 Panchalthan 7
125     PH-14 Poshnari 7
126     PH-15 Rakhi Brah 7
127 Anantnag B-06 D.Pora PH-01 Adlash Magam 7
128     PH-02 Banderpora 9
129     PH-03 Bewora 9
130     PH-04 Budroo 9
131     PH-05 Chandpora 9
132     PH-06 H.Kathel 7
133     PH-07 Hattigam 9
134     PH-08 K.Kalan 7
135     PH-09 Kanelwon 9
136     PH-10 Kathsoo 9
137     PH-11 Khiram Bala 7
138     PH-12 Khiram Dargah 7
139     PH-13 Khiram Gujrat 7
140     PH-14 Lehendajan 9
141     PH-15 Liver 7
142     PH-16 Mahind 11
143     PH-17 Nowshera 7
144     PH-18 Saller A 7
145     PH-19 Saller B 7
146     PH-20 Satkipora 7
147     PH-21 Sheikhpora 7
148     PH-22 Sirhama-A 7
149     PH-23 Sirhama-B 7
150     PH-24 Sofipora 7
151     PH-25 Srigufwara 7
152     PH-26 Trail-A 9
153     PH-27 Trail-B 7
154     PH-28 Viddy 7
155     PH-29 Wullerhama 7
156 Anantnag B-07 Hiller PH-01 Changoo 7
157     PH-02 checkiwangund 9
158     PH-03 DALWATCH 7
159     PH-04 Dingowari 7
160     PH-05 HILLER 11
161     PH-06 Lowermunda 7
162     PH-07 MANZMOH 7
163     PH-08 POLIA 7
164     PH-09 SADIWARA A 7
165     PH-10 SADIWARA B 7
166     PH-11 SHISTERGAAM 7
167     PH-12 TANJLOO 11
168 Anantnag B-08 K.Pora PH-01 Akura 7
169     PH-02 Badigam 7
170     PH-03 Brad 7
171     PH-04 Bun Nambal A 7
172     PH-05 Bun Nambal B 7
173     PH-06 Bunpora Nanil  7
174     PH-07 Fohar 7
175     PH-08 Hangal Pawa 7
176     PH-09 Hapatnard A 7
177     PH-10 Hapatnard B 7
178     PH-11 Hardu Akad 7
179     PH-12 Hassan Noor 7
180     PH-13 Herpora  Nanil  7
181     PH-14 Hugam 7
182     PH-15 Hutmurah 11
183     PH-16 Khairbugh 7
184     PH-17 Khayar 7
185     PH-18 Manigam 7
186     PH-19 Nowgam A 7
187     PH-20 Nowgam B 9
188     PH-21 Paibugh 7
189     PH-22 Panzmullah 7
190     PH-23 Poshkeeri 7
191     PH-24 Rambirpora A 7
192     PH-25 Rambirpora B 7
193     PH-26 Rampora 7
194     PH-27 Salia   A 9
195     PH-28 Salia   B 7
196     PH-29 Seligam 7
197     PH-30 Shumhall 7
198     PH-31 Vail Nagbal A 7
199     PH-32 Vail Nagbal B 7
200 Anantnag B-09Larnoo PH-01 AN-73 Mathindoo 7
201     PH-02 AN-73 Mathindoo A 7
202     PH-03 AN-80 Dandipora 7
203     PH-04 AN-80 Dandipora A 7
204     PH-05 Arthur 7
205     PH-06 Batpora Larnoo B 9
206     PH-07 Dessu A 7
207     PH-08 Dessu B 7
208     PH-09 Draway 7
209     PH-10 Gadvail 7
210     PH-11 Guridraman A 7
211     PH-12 Guridraman B 7
212     PH-13 Hallan 7
213     PH-14 Kharpora 9
214     PH-15 Khreti 7
215     PH-16 L B Nard 9
216     PH-17 Larnoo A 11
217     PH-18 Mati Bidhard 7
218     PH-19 Mati Gowran B 7
219     PH-20 Narsanger 7
220     PH-21 Nowbugh 11
221     PH-22 Pindobal 7
222     PH-23 Rein 7
223 Anantnag B-10 Pahalgam  PH-01 Ainoo  BRAI 7
224     PH-02 Amadwagad 7
225     PH-03 Botakoot  9
226     PH-04 Dehwatoo  7
227     PH-05 Frislana  7
228     PH-06 Ganeshpora  7
229     PH-07 Grendwon  7
230     PH-08 Karshangam  7
231     PH-09 Kuller Bala  7
232     PH-10 Kuller payeen  7
233     PH-11 Lidroo  7
234     PH-12 Logripora  7
235     PH-13 Mandlana  7
236     PH-14 Owoora 7
237     PH-15 Veerseran  7
238     PH-16 Wahadan  9
239     PH-17 Wajoora  7
240     PH-18 Yanned A  7
241     PH-19 Yanner B 7
242 Anantnag B-11 Qazigund PH-01 Drenen 7
243     PH-02 Kewa 7
244     PH-03 Nussu 9
245     PH-04  Panzeth A 7
246     PH-05 Panzath-B 11
247     PH-06 Sangran 7
248     PH-07 Sransoo 7
249     PH-08 Y K Pora A 7
250     PH-09 Y.K Pora-B 7
251 Anantnag B-12 Sagam PH-01 Arhama 7
252     PH-02 Bahie Buchoo 11
253     PH-03 Geebum 7
254     PH-04 Hiller 11
255     PH-05 Kandiwara 7
256     PH-06 Khalhar 7
257     PH-07 Lisser Chawalgam 9
258     PH-08 Narupora A 7
259     PH-09 Narupora B 7
260     PH-10 Narupora C 7
261     PH-11 Narupora D 7
262     PH-12 Sagam A 11
263     PH-13 Sagam B 9
264     PH-14 Sagam C 11
265     PH-15 Voy Bamdoora 9
266 Anantnag B-13 Shahabad PH-01 A.K.PORA 11
267     PH-02 Ar Dehrun 7
268     PH-03 Badasgam 7
269     PH-04 Bragam 7
270     PH-05 Fatehpora 7
271     PH-06 Fatehpora-B 7
272     PH-07 Hakura A 7
273     PH-08 Hakura -B 7
274     PH-09 Kreeri 7
275     PH-10 Larkipora A 7
276     PH-11 AN-221 Larkipora B 7
277     PH-12 AN-Lukhbawan 7
278     PH-13 Mantpora 7
279     PH-14 Mehmoodabad-A 7
280     PH-15 Mehmoodabad-B 7
281     PH-16 Nowpora A 7
282     PH-17 Nowpora-B 7
283     PH-18 Pethbugh 7
284     PH-19 Schichen 7
285     PH-20 shankerpora 7
286     PH-21 Zaldoora 7
287 Anantnag B-14 Shangus   PH-01 Brarangan A 7
288     PH-02 Brariangan  B 7
289     PH-03 Khanpora 7
290     PH-04 Khulchohar 7
291     PH-05 Kothair 7
292     PH-06 Krad A 7
293     PH-07 Krad B 7
294     PH-08 Kreeri 7
295     PH-09 Nowgam A 9
296     PH-10 Nowgam B 9
297     PH-11 Ougjibalan 7
298     PH-12 Pushroo 7
299     PH-13 Raniepora 7
300     PH-14 Shangus  A 9
301     PH-15 Shangus  B 11
302     PH-16 Sheikhpora 7
303     PH-17 Sheirgund 7
304     PH-18 Uttersoo 7
305 Anantnag B-15 Verinag PH-01 Batagund – A 7
306     PH-02 Batagund-B 9
307     PH-03 Batagund-C 7
308     PH-04 Chohan 7
309     PH-05 Gawas 7
310     PH-06 Halsidar – A 7
311     PH-07 Halsidar – B 9
312     PH-08 Her – Gawas 7
313     PH-09 Hingipora 7
314     PH-10 Kapran 7
315     PH-11 Nowgam – A 7
316     PH-12 Nowgam – B 7
317     PH-13 Omoh – A 7
318     PH-14 Omoh – B 7
319     PH-15 Qammer – A 7
320     PH-16 Qammer – B 7
321     PH-17 Rain Chowgund – A 7
322     PH-18 Rain Chowgund -B 7
323     PH-19 Thaman Koot 7
324 Anantnag B-16 Vessu PH-01 Bumthan 9
325     PH-02 Damjan 7
326     PH-03 Furrah 7
327     PH-04 L G Pora ‘A’ 7
328     PH-05 L G Pora ‘B’ 7
329     PH-06 L.G.Pora C 7
330     PH-07 Malpora 11
331     PH-08 Nepora 7
332     PH-09 Sadoora  7
333     PH-10 Sadoora A 7
334     PH-11 Vessu 9
335     PH-12 Zadoora 7
TOTAL = 16 335   2537